نوامبر 11, 2021

وقتی در جاده هستید و شیشه شما ترک میخورد

وقتی در جاده هستید و شیشه شما ترک میخورد چکار باید کرد ؟   مطمنا میدانید که حادثه خبر نمیکند در جاده هستید یا در راه […]