تاریخ اتومبیل در ایران

سپتامبر 7, 2020

تاریخ اتومبیل در ایران

صنعت خودرو و ورود اولین خودرو در ایران  صنعت خودرو در ایران را نمیتواند صنعتی پیشینه دار تصورکرد اما ورود اولین ماشین و استفاده از ماشین […]